Algemene Voorwaarden Kauling Advocatuur & Mediation

Alle opdrachten worden door Kauling Advocatuur & Mediation uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze voorwaarden. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Kauling Advocatuur & Mediation, niet tot een resultaatsverplichting.

De cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van al hetgeen aan Kauling Advocatuur & Mediation toekomt.

Het staat Kauling Advocatuur & Mediation vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaten en medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar redelijk oordeel van de behandelend advocaat/medewerker vereist, kan hij/zij zich daarbij door derden laten bijstaan.

Alle bedingen van deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de leden van de maatschap Kauling Advocatuur & Mediation, haar medewerkers, alsmede overige personen die bij, voor of namens de maatschap werkzaam zijn of zijn geweest.
Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn elk gerechtigd om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, mits zulks schriftelijk geschiedt en niet op een zodanig moment of tijdstip dat dit gelet op de omstandigheden onredelijk is.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Kauling Advocatuur & Mediation is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ondergebracht via Niehoff Werning & Kooij bij HDI-Gerling Versicherung AG. Per aanspraak geldt een verzekerd bedrag van € 500.000,00, ongeacht waar ter wereld de fout is begaan, m.u.v. de V.S. en Canada.

Indien en voorzover er geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het voorliggende schadegeval, is de aansprakelijkheid van Kauling Advocatuur & Mediation beperkt tot hetgeen over de laatste 6 maanden verschuldigd is aan honorarium.

Kauling Advocatuur & Mediation is voor tekortkomingen van derden/hulppersonen slechts aansprakelijk indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of derden kunnen worden verhaald. Kauling Advocatuur & Mediation is gemachtigd door de cliënt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden/hulppersonen te aanvaarden.

Cliënt vrijwaart Kauling Advocatuur & Mediation tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, welke samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de cliënt zijn of worden verricht, behoudens opzet en grove schuld zijdens Kauling Advocatuur & Mediation.

Honorarium en kosten
Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt honorarium verschuldigd, verschotten (zoals griffierechten, reis· en verblijfskosten, procureurs· en deurwaarderkosten), kosten van ingeschakelde derden, een forfaitair bedrag van 6% van het honorarium wegens een niet te specificeren bedrag aan kantoorkosten (zoals porti, fax, telefoon, kopieerkosten etc.) alsmede omzetbelasting.

Als honorarium geldt het schriftelijk overeengekomen uurtarief. Zolang de opdracht niet is voltooid is Kauling Advocatuur & Mediation bevoegd tussentijds te declareren.

Cliënt is gehouden om desgevraagd aan Kauling Advocatuur & Mediation een voorschot op de eindafrekening te voldoen dan wel om na een daartoe strekkend verzoek aan Kauling Advocatuur & Mediation nadere zekerheid te verschaffen, die tot nakoming van zijn bestaande en toekomstige financiële verplichtingen zal dienen.

Indien een declaratie door een opdrachtgever niet tijdig is voldaan, is Kauling Advocatuur & Mediation gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Kauling Advocatuur & Mediation voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na de declaratiedatum. Reclames en aansprakelijkstellingen met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door Kauling Advocatuur & Mediation van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen op straffe van verval van enig recht binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kan zijn, schriftelijk bij Kauling Advocatuur & Mediation te zijn ingediend.

Betaling
Betaling dient te geschieden in euro's binnen 10 dagen na dagtekening van de declaratie middels storting op de daartoe aangegeven rekening. Kauling Advocatuur & Mediation is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.

Bij niet (volledige) betaling binnen de gestelde termijn is cliënt zonder nader ingebrekestelling in verzuim zijn en is wettelijke rente verschuldigd. Bij uitblijven van betaling wordt de nota ter incasso in handen van de deurwaarder gesteld, waarbij de incassokosten voor rekening van de cliënt komen.

Kauling Advocatuur & Mediation is gemachtigd betalingen ten behoeve van cliënt voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op rekening NL82 RABO 0111 6709 93 van de Stichting Beheer Derdengelden Kauling Advocaten. De Stichting is door cliënt gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan de maatschap Kauling Advocatuur & Mediation te betalen teneinde te worden verrekend met door deze maatschap aan cliënt verzonden declaraties, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.

Wijziging van algemene voorwaarden
Kauling Advocatuur & Mediation is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de cliënt kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

Archivering
Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Kauling Advocatuur & Mediation gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen de maatschap Kauling Advocatuur & Mediation en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de competentieregels is toegestaan zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord Nederland, locatie Leeuwarden. Als echter de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, wordt volgens het toepasselijke reglement voorzien in arbitrage en in bepaalde gevallen in bindend advies.

Aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op- aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.